نژادهای فرازمینی ۳

گونه_سیزدهم ﻣﺮﯾﺨﯽ ﻫﺎ Martians :

اجنه و فرازمینی ها

 فرازمینی هاﺳﮑﻨﻪ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻣﺮﯾﺦ ﺍﺯ ﺩﻭ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ : ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻤﺎ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻤﺎ .


ﺩﻭ ﻗﻤﺮ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎﯼ ﻓﻮﺑﻮﺱ Phobos ﻭ ﺩﯾﻤﻮﺱ Deimos ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻢ ﺳﮑﻨﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ .


ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻗﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .. ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﻣﺮﯾﺦ ﻭ ﻫﻢ قمرهاﯾﺶ ﻣﮑﺎﻥ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﯾﮏ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺧﺮﺩﻩ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺳﻄﺢ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .. ﺍﯾﻦ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺧﺮﺩﻩ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﯾﺦ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﺷﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺮﯾﺦ ﺷﺪ .


ﺭﻭﯼ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻫﺮﺍﻡ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ خدایان باستان ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ..ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻫﺮﺍﻡ ﻣﺼﺮ ﻭ ﻣﮑﺰﯾﮏ ، ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﺁﻧﻮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﺮﯾﺦ ﻭ ﻗﻤﺮﻫﺎﯾﺶ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.. 

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺩﻋﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻄﺎﯼ ﺩﯾﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .


ﺍﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ آلالو ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻗﺒﺮﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ شبیه ﺍﻫﺮﺍﻡ ﻣﺼﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ … ﻋﮑﺲ ﻫﺮﻣﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﯿﺪ ..

هرم مریخ

هرم مریخ


ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻧﻤﺎﯼ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺍﺯ ﺻﺤﺮﺍﯼ ﺳﯿﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﯾﺦ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﻫﺮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻣﻨﺒﻊ : ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺯ ﺁﻧﺪﺭﻭﻣﺪﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺁﻟﮑﺲ ﮐﻮﻟﯿﺮ

ﻣﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻫﺎﯼ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻮﻟﯽگونه_چهاردهم 
قدبلندِ سفیدنژاد فرازمینی هایِ قدبلندِ سفید یکی از نژادهای شناخته شده مهم فرازمینیان است..


این نژاد در کنار و تقابل با نژادهای رپتایل(خزنده وارها) و گری ها (خاکستری ها) تاثیرات زیادی در کنترل زمین و دست های پشت پرده به خصوص در دولت آمریکا دارند.

همچنین تاریخ و تمدن ژرمن ها و آثار بجامانده فوق سری و مرموز از نازی ها، برای اهل دانش و باستان شناسان ارتش عظیم نازی عمیقا اثبات کرده که آنها به آلمان نازی در جنگ جهانی دوم کمک کردند و بسیاری از پیشرفت های تکنولوژی در دو جنگ جهانی به کمک آنها به وجود آمد.


پس از جنگ ، با دولت آمریکا ارتباط برقرار کردند و دولت آمریکا به کمک آنها و دانشمندان نازی ربوده شده ، ناسا را بنیان نهاد.


امروزه هم گفته میشود دست های پنهان آنها در اداره جهان مشهود است که مهم ترین و سری ترین شان با حکومت آمریکا و منطقه فوق سری پنجاه و یک است .. که این مطلب را همچنین ادوارد اسنودن مامور سابق و معروف “سی آی ای” آمریکا که رازهای بسیار سری و مهمی از دولت آمریکا را افشا کرد و سایت ویکیلیکس افشا کرده اند ..

 


گونه_پانزدهم 


سیریان هاسیریان ها از سیستم ستاره شباهنگ B ، از کهن ترین نژادهای بیگانگان هستند.. یافته های بجا مانده و اکتشافات فوق العاده سری از دل تاریخ مکان های مرموز زمین به وضوح نشان داده که در طول تاریخ ، آن ها علم و دانش خودشان را بر حسب انتخابشان به تمدن های بشری سیاره زمین بخشیده اند.. آن ها اطلاعات پزشکی و نجومی شان را به مصریان هدیه داده و آنان را در ساخت اهرام بزرگ و معابد مصر کمک کرده اند.


مایاها همواره با سیریان ها یک رابطه خاص داشته اند و اطلاعات مرموزی را در تمدن آمریکای جنوبی به اشتراک گذاشته بودند. که تمام این اثبات ها را در کتیبه ها ، نمادها و یافته های عظیم از تمدن مایا وجود دارد .. همچنین موجودات فرازمینی نشات گرفته از سیریان B در ناپدید شدن ناگهانی تمدن مایاها نقش بسیاری داشته اند. 


در آخرین اجلاس غیرعلنی دانشمندان هوش فرازمینی و باستان شناسان ۲۹ کشور در اسکاتلند در تاریخ آپریل ۲۰۱۴ اینگونه نظریه ها مورد بررسی دقیق قرارگرفت که اگرچه آن ها در طول گذشته بیشتر درگیر سیاره ما زمین بوده اند اما امروزه نقش زیرکانه تری در زمینه برنامه های تبادل تکنولوژی بر عهده دارند.

 


گونه_شانزدهم 
Ev Browns alien

خاکستری

بیگانگاننژاد Ev Browns alien گونه ای نادر است.

در حقیقت چندین گونه از نژاد خاکستری ها وجود دارد. از کمتر از یک متر دو متر از ترکیب رنگ های قهوه ای بسیار کمرنگ یا قهوه ای مایل به زرد توصیف شده اند. پوست بدن چرمی و چروکیده ، چشمان بادامی و نافذ بزرگ بر روی بدن چشمانی کوچک با مشخصات چشمان خزندگان شرح داده شده اند. (در برخی منابع از بوجود آمدن این نژاد توسط برخی از نژادهای رپتالین ها ( خزندگان ) صحبت شده است ✔ بر طبق این اسناد آنها دارای تکنولوژی بالا هستند ولی توانایی تکثیر نسل ندارند و تنها راه تکثیر آنها استفاده ار کولونهای انسانیست و این یکی از دلایل سالها ربودن و مطالعه بر روی انسان هاست.

 


گونه_هفدهم 


دیروس_هادیروس ها نژادی کم هوش هستند که در زیر زمین زندگی می‌کنند..


این موجودات در غارها و تونلهایی در اعماق زمین و زیر دریاها خانه دارند و غالبا بسیار غول آسا و چاق هستند و از این رو در افسانه ها به نام “گنده ها” و یا «چاق ها ” شناخته شده اند.

نوزادانشان در زمان تولد ۱۸۰ سانتی متر ارتفاع دارند و بعد از رشد تا ۵/۲ متر می رسند. بسیار چاق هستند و از نظر هوشی از انسان پایین تر می باشند. پوستشان صورتی کم رنگ با سایه ای از طوسی است (تقریبا شبیه رنگ پوست خوک چرا که هرگز رنگ آفتاب ندیده اند).

به غیر از ابرو در هیچ ناحیه دیگری از بدن مو ندارند که دلیل آن مبتلا بودن به بیماری Trichitillomania (ریزش مو بر اثر پیچاندن و کشیدن).

این موجودات ناقل بیماریهای Trichonosis و  Trichiniasis هستند ( دو بیماری انگلی که بر اثر ورود کرم های حلقوی و لوله ای به سیستم گوارشی به وجود می آیند).


دیروس ها اصلا دندان ندارند و دهانشان پر از ماده ای چسبناک مانند آدامس است. شبها بیدار هستند و فعالیت می کنند و از شنوایی فوق العاده بالایی برخوردارند. بینی بزرگ و درازی دارند که شبیه خرطوم است .. چندان ملایم نیستند و تنفر زیادی از انسانها دارند .‍گونه_هجدهم 

له ویاتان ها Leviathans :

له ویاتان ها

له ویاتان ها
نژادی از افعی های دریایی (Sea Saurian) هستند مانند هیولای دریاچه لاک نس.


( لاک نس همواره مرکز اتفاقات ماورایی و ظهور یوفو های متعدد بوده است و ”گری ها” نیز به وفور در آن منطقه مشاهده شده اند).

توضیح تصویر : آلیستر کراولی (جادوگر و شـیـطـان پرست معروف و بنیان گذار نهضت معبد شرقی) مدعی بود که با هیولای لاک نس ارتباط دارد.


او در ساحل این دریاچه قلعه ای داشت که بعدها جادوگر انگلیسی به نام جیمی پیج مالک آن شد.

‍ له ویاتانها در شمار زیادی از اساطیر ملل حضور چشمگیر دارند و کاملا واضح است که نیت خوبی نسبت به آدمیان نداشته اند.


افعی غول آسای جزیره کرت که دوشیزگان قربانی را می بلعید و مارهای بزرگ جثه ای که گاه و بیگاه حتی در شهرهای مسکونی دیده و یافت می شوند همگی از نژاد له ویاتان هستند.


این شاخه از موجودات غالبا اثرات هیپنوتیزمی در ایجاد جنگ دارند و می‌توانند بشر را دچار توهم و سحر کنند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *