ﺩﺭﻩ ﭼﺎﮐﻮ ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ

ﺩﺭﻩ ﭼﺎﮐﻮ ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ

ﺩﺭﻩ ﭼﺎﮐﻮ ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ

ﺩﺭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ۱۵۰ ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﯽ ﺍﻟﺒﺎﮐﻮﺭﮐﯽ ﻭﯾﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺍﻣﯿﺰ ﻗﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ” ﭘﻮﺋﺒﻠﻮ ” ﺍﺭﻣﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻡ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ‏(ﺍﻧﺎﺳﺎﺯﯼ ‏) ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺑﯿﻦ ۹۰۰ ﺗﺎ ۱۰۰۰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻨﺪ . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻭ ﺭﯾﺎﺿﯿﺎﺕ ﻭ ﻧﺠﻮﻡ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ ..

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺷﻬﺮﯼ ﺳﺎخته ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺷﻬﺮ ﺭﻗﻢ ۵۲۰۰ ﺳﺎﻝ ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭا ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪهد که ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺎتشان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﻩ ﭼﺎﮔﻮ ﺛﻤﺮﻩ آﻣﻮﺯﺷﻬﺎﯼ ﺧﺪﺍﯾﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ آﻣﻮﺯﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺧﺪﺍﯾﺎﻥ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩﻩ .

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﻻﺕ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﮔﺮﺩﺍﻭﺭﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ ؟

ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﺍﻧﺎﺳﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﺪ ﺑُﻌﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ آﯾﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ” ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻝ ﺧﯿﺮﮔﯽ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ” ﻣﺮﺍﺳﻤﯽ که ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﺍﮔﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻏﺎﺭﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻧﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻃﺮﻑ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑُﻌﺪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ آﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﺳﺮﺍﺭ آﻣﯿﺰ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺍﻧﺎﺳﺎﺯﯼ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩﯼ ﺩﺳﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ؟ آﯾﺎ ممکن است ﺷﻮﺍﻫﺪﯼ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎﯼ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻏﯿﺮ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟

ﻏﺎﺭﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ “ﺩﺭ ﺍﻭﻧﺎ ﻭﯾﺪﺍ که ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺩﺭ آﻥ ﺩﯾﺪﻩ میشود. ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﺮﯾﺐ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﭼﺮﺧﺎﻥ !!
ﺳﺮﺧﭙﻮستان ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﯿﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﻏﻮﻝ ﭘﯿﮑﺮﯾﻢ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﺎﺭﭘﯿﭽﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻧﺎﺳﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﺳﺖ.

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﭘﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺍﻧﺎﺳﺎﺯﯼ ﻫﺎﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ است…


دره چاکو در گذر تاریخ، تغییرات زیادی به خود دیده است. اما ویژگی‌های همیشگی خودش مانند ستاره‌ها را حفظ کرده است. همین ویژگی باعث جذب هزارن بازدیدکننده در سال برای تماشای ستارگان از این دره می‌شود

در نیومکزیکو این مکان به دره چاکو معروف است. این دره به عنوان «پارک بین‌المللی آسمان تاریک» طراحی شده است. مناظر آسمان در هنگام شب در این دره خیره‌کننده است.

علم ستاره‌شناسی یک سنت تاریخی در این منطقه است

دره چاکو اولین و تنها منطقه در سیستم پارک‌های بین‌المللی است که رصدخانه نجومی مخصوص به خودش را دارد. علم ستاره‌شناسی بیش از ۱۰۰۰ سال در این دره قدمت دارد.

شنیدن این که علم ستاره‌شناسی یک سنت تاریخی در این منطقه است به ما حس بی‌نقصی را منتقل می‌کند. ستاره‌شناسی در این دره از گذشته تا اکنون انجام می‌شود. آیا به نظر شما این جذاب نیست؟

هم‌راستا با آسمان

دره چاکو دره کم عمقی است. این دره، خط کشیده‌ای است که ۱۶ کیلومتر بین کوه‌های شمال غرب نیومکزیکو فرو رفته است. با توجه به ارتفاع ۲۰۰۰ متری این دره از سطح اقیانوس‌ها، آ‌ب‌ و‌ هوای این منطقه سخت محسوب می‌شود. با گرمای سوزان در تابستان‌ها و سرمای تلخ در زمستان‌ها با گذشت هزارن سال هنوز انسان‌هایی این مکان را خانه صدا می‌زنند.

شواهدی از تمدن‌های عشایر که به ۲,۹۰۰ سال قبل میلا مسیح می‌رسد، در این مکان پیدا شده و اولین کشاورز‌ها در این مکان حدودا ۲۰۰ سال بعد میلاد مسیح حضور پیدا کرده‌اند.

اما اتفاقات مهم در ۸۵۰ سال بعد از میلاد مسیح رخ داد. هنگامی که مردم چاکوئن بیشتر از ۲۰۰ کیلومتر خیابان سنگی و ۵ انبار بزرگ چوبی ساختند که هر کدام از این انبار‌ها بیش از ۷۰۰ اتاق دارند. بخش اعجاب انگیز سازه‌ها در کمیت آن نیست بلکه در موقعیت آن است.

بخش اعجاب انگیز سازه‌ها در کمیت آن نیست بلکه در موقعیت آن است

بناها دقیقا با نشانه‌های اخترشناسی هماهنگ شده‌اند؛ مانند: خط مردین (خط خیالی که شمال را به جنوب متصل می‌کند) و همچنین قطب‌های قمری و خورشیدی (راه‌هایی که متناوبا خورشید و ماه در آسمان می‌پیمایند).

به دلیل پی‌گیری راحت‌تر حرکت خورشید و ماه در آسمان این هم‌راستایی برای اخترشناسی مهم است.

شواهد دیگر هم وجود داشت که نشان می‌دهد مردمان چاکوئن دانش شگفت‌انگیزی از اخترشناسی داشتند. آنها بعضی از قسمت‌های زمین که چرخه خورشید و ماه را نشان می‌داد، حکاکی می‌کردند. این حکاکی‌ها به نشانه‌های پتروگلیف شهرت دارند. یکی از مشهورترین آنها خنجر خورشید است. خنجر خورشید یک طرح مارپیچ است که از دنبال کردن چرخه ماه در ۱۸ سال به دست آمده است. بنا‌های اصلی در این دره به طرز عجیب و غریبی تزئین شده‌اند. بعضی از متخصصان فکر می‌کنند که این تزئینات درک مردم چاکوئن از کهکشان است.

کنجکاوی مدرن

این بسیار واضح است که ستاره‌ها برای مردم چاکوئن مهم بودند. اما این که بفهمیم آنها به دنبال چه چیزی بودند غیرممکن است. با این حال، این را می‌دانیم که آسمان حیرت‌آور دره چاکو فقط از مردم التماس می‌کند که به بالا نگاه کنند.

به خاطر تلاش‌های فراوان برای حفاظت از این منطقه، امروزه از زیبایی‌های آن چیزی کاسته نشده است. بیش از ۹۹ درصد از پارک ملی «فرهنگ چاکو» برای محدوده تاریک طبیعی طرحی شده که هیچ‌گونه نور مصنوعی در فضای باز ندارد. این کار به پارک اجازه می‌دهد تا تأییده «پارک‌های بین‌المللی آسمان تاریک» را کسب کند. همچنین این طرحی قابلیت منحصربه‌ فرد کیفت شگفت‌انگیز از شب‌های پر ستاره را برای پارک فراهم می‌کند که برای تحقیقات، تحصیلات، فرهنگ و سرگرمی عمومی سود‌مند است.

در این پارک هیچ گونه نور مصنوعی در فضای باز  وجود ندارد

تا این لحظه این تنها پارک بین‌المللی با رصدخانه نجومی خودش است که در سال ۱۹۹۸ ساخته شده است. بازدید کنندگان می‌توانند همراه خود تلسکوپ بیاوند و در برنامه‌‌های ستاره‌شناسی شرکت کنند. همچنین در مورد فرهنگ تاریخی در این منطقه چیزی یاد بگیرند.

تکنولوژی ممکن است پیشرفته‌تر باشد اما این همه چیز نیست. طرفداران امروزی ستاره‌شناسی با مردمان چاکوئن هیچ تفاوتی ندارند و همه‌ ما فقط مجذوب ستار‌ه‌های بالای سرمان شده‌ایم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *