نویسنده: مدیر

انرژی منفی

انرژی منفی چیست و چرا میگوییم جهان از عدم شکل گرفته است؟

انرژی نیز مانند ماده از کوانتوم هایی تشکیل شده است که به ذرات ماده فرمیون و به ذرات انرژی(ذرات حامل نیرو) بوزون گوییم که فوتون نیز نوعی از بوزون است.

ماده تاریک

آینده جهان

اینکه آینده جهان چگونه خواهد بود، کاملآ وابسته به رانش شتاب دار ناشی از ماده تاریک است، طوریکه اگر چگالی ماده تاریک کاهش یابد،