دسته: اخبار و تازه های تکنولوژی

ماشینهای برقی: مرگ موتورهای احتراق داخلی

روزنامۀ فرانسوی “لو پتی ژورنال”، در دسامبر سال ۱۸۹۳ با تأسف آشکاری نوشت: “قوه اختراع بشری هنوز نتوانسته است ابزار مکانیکی ای را بیابد که بتواند به جای اسب،