پ پ

دسته: ادیان

ملک طاووس

ملک طاووس

نزدیک ترین دودمان به صابئین های حرانی ایزدی ها هستند .پیروان یک آئین سری که قبایل متفاوت کرد نشین را که عمدتاً

داوود

دو داوود

داوود در قبیله ای که در نیمه اول قرن دهم پیش ازمیلاد زندگی می کرده . او در هیبت چوپانی که رقیب سائول و بعداً ایشبوشث

انجیل های گنوسی

انجیل های گنوسی

طومارهای نجع حمادی  در دسامبر ۱۹۴۵ یک کشاورز عرب در مصر علیا نزدیک شهر نجع حمادی کشف فوق العاده ای انجام داد که مسیر مطالعات گنوسی را از بیخ و بن دگرگون کرد ....