دسته: ادیان

خدا، آدمها و روش آزمایش و خطا

مدتهاست فکر می کنم دنیایی کە خدا ساختە تنها یک آزمایش است و بس. او این جهان را ساختە برای اینکە ببیند چگونە پیش می رود تا بعدها بتواند از روی آن،

دروازه ی بهشت

بسیاری از فرقه های مذهبی جهان پیروان زیادی ندارند، اما تعدادی از انها به شکل عجیبی پیرو پیدا میکنند و اشخاصی که در راس این فرق قرار دارند عموما کارهای بسیار خطرناکی انجام میدهند،

ملک طاووس

ملک طاووس

نزدیک ترین دودمان به صابئین های حرانی ایزدی ها هستند .پیروان یک آئین سری که قبایل متفاوت کرد نشین را که عمدتاً

داوود

دو داوود

داوود در قبیله ای که در نیمه اول قرن دهم پیش ازمیلاد زندگی می کرده . او در هیبت چوپانی که رقیب سائول و بعداً ایشبوشث