دسته: تربیت فرزندان

طی چند دهه‌ای که در هاروارد، تدریس زیست‌شناسی می‌کردم؛ متأسفانه دانشجویان خوش‌استعدادی را می‌دیدم که صرفاً از ترس‌ اینکه در نبود مهارت‌های قوی ریاضی وابدهند، قید پیگیری یک شغل علمی را هم می‌زدند. همین پیش‌فرض اشتباه، علم را از خزانه‌‌ سرشار استعدادهای نهفته، تهی می‌کرد؛ فقدانی آنقدر مهم که به فکر التیام‌اش بیفتیم.

اضطراب ریاضی و راه حل آن

آرامش در حل کردن همه مسائل کمک می کند حتی مسئله های ریاضی. اغلب مردم با اضطراب به سراغ مسائل ریاضی می روند و چون استدلال زیادی می طلبد، دچار سردرگمی و اضطراب می شوند.

حق بچه‌ها

کنجکاوی نوجوان: کاوش و خشم

دوران نوجوانی می تواند برای پدر و مادر دورانی زجرآور باشد. حتی اگر بپذیریم که نوجوان بهنجار و سالم آن است که ضدیت کند و کنجکاو و آزماینده باشد

آنچه کودکان در مدرسه نمی‌آموزند

فشار درس و امتحان کودک

فشار درس و امتحان می تواند در هر سنی برای کودک غیر قابل تحمل و شدیدا تنش زا باشد. بسیاری از کودکان بزرگتر طی امتحانات مهم احساس می کنند

آموزش مذاکره کردن به کودکان

جدا کردن شکست ازکودکان

به هیچ کودکی در هر سنی که باشد نباید گفته شود که او فرد ناموفقی است یا هرگز به جایی نمی رسد و آینده ای ندارد.