دسته: محیط زیست

«بندازش وسط آب بمیره»

سوسک به پشت افتاده بود. رفتم جلو. دلم می‌خواست برش گردانم تا برود دنبال بقیه فرارکردن‌هایش. سوسک روی پله دوم بود.

کتاب کاغذی

کتاب؛ کاغذی یا الکترونیکی؟

از سال ۲۰۰۸ که کتاب‌‌خوان‌های الکترونیکی راه خود را به بازار کتاب باز کردند، دیگر پرسش پیشِ ‌روی خوانندگان به این که چه بخوانند محدود نمی‌شود.