پ پ

دسته: محیط زیست

آلودگی هوای کره زمین

بازگشت ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﺮﯾﺎﺳﻪ ﻭ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ !

ﺑﺮﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻻﯾﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﯼﺍﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﺩﺭ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ، ﺩﺭﺣﺎﻝ ﮔﺮﻣﺘﺮﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ .

ﺗﻼﺵ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﻪ ﺯﻣﯿﻦ

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ – ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﮊﺍﭘﻦ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻭ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻒ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺮﺳﻨﺪ .

رکورد سن حیات زده شد

ﺷﻮﺍﻫﺪﯼ ﺍﺯ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﺸﮑﯽ ﺩﺭ ﺳﻨﮓ ۳/۴۸ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﺍﺻﻠﯽ ﺣﯿﺎﺕ ﺭﻭﯼ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻮﺩ .

بررسی زلزله های مرموز

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻒ ﻻﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺟﺒﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻟﺮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﻣﻮﺯ ﺑﺎﺷﺪ .

غذاهایی که نباید با هم خورد

اگر همه مردم جهان گیاهخوار شوند چه اتفاقی می‌افتد؟

امروزه بسیاری از مردم در گوشه و کنار جهان با انگیزه‌های مختلفی پیرو رژیم غذایی مبتنی بر گیاهخواری بوده و در سوی مقابل، عده زیادی از مردم نیز طرفدار رژیم گوشت‌خواری هستند