دسته: افسانه یا واقعیت

آیا مجسمه باستانی مصری در موزه منچستر انگلستان به دور خود می چرخد؟

این مجسمه از اوزیریس، خدای زندگی پس از مرگ دنیای مردگان است. معمولا اوزیریس با پوستی سبز و ریش فراعنه تصویر می شود. این مجسمه بدون هیچ

ضحاک

ضحاک یک شیطان بسیار زشت در فرهنگ باستانی ایران است که بعنوان آژی دهاک در متون باستانی اوستا از او یاد شده است در میان ایران او را د هاک یا بوار اسب یعنی کسی

قوم هسینگ نو

در کنار استورۀ شامبهالا به استورۀ یک قلمروی زیرزمینی دیگر بر می خوریم که به نام آگارثی ( Agarthi )، آگارتا ( Agartha ) یا آقارتی ( Agharthi ) معروف است