پ پ

دسته: بیگانگان باستانی

RH

گروههای خونی مختلف در بدن انسان از این لحاظ متمایز می باشند که هر گروه خونی پروتئین متفاوتی دارد.

دیو ها؟ غول ها؟ فرازمینی؟

این اشکال اسکلتی نشان دهنده ی بازمانده ی انسان های غول آسا هستند که از زیر زمین بیرون آورده شده و بصورت سوابق تاریخی مستند شده اند و همراه با شرح تاریخی

کشف ویمانا در افغانستان

ویمانا ، ماشین_پرنده_اساطیری_زرتشت گزارشی که توسط سرویس سیار اطلاعات نظامی خارج از کشور روسیه (SVR) برای نخست وزیر پوتین

تکنولوژی پیشرفته در دوران ماقبل ماهاباراتا

در سال ۲۰۱۶ در دانشگاه حیدرآباد هند یک کنفرانس سانسکریت سه روزه در بین دانشمندان هند و نپال در مورد تکنولوژی پیشرفته در دوران ماقبل ماهاباراتا برگزار شد