دسته: بیگانگان باستانی

حضور بشقاب پرنده ها در تمدن مایاها

اغلب این مدارک توسط نیروها و گروه هایی که قصد تحریف تاریخ انسانیت به هدف کنترل کردن زمین و انسانها را داشته اند، پنهان شده و یا از بین رفته اند. فقط درصد کمی از این مدارک بودند که پیش از آنکه دست گروه ها و افراد خاصی به آنها برسد، وجودشان فاش شده است.

قبیله دوگون( آیا رهبران دوگون ها از سیاره ای دیگر امده بودند؟)

دوگون ها قبیله ای هستند که در بخش اصلی ناحیه ی «بندیاگارا» و «دوانتزا» در مالی ، در غرب آفریقا ساکن شده اند.این منطقه از سه ناحیه ی زمین شناسی تشکیل شده است:قسمت هموار،قسمت صخره ای وقسمت مسطح.

یک ژنرال ارتش رومانی روبرویی با یک موجود بیگانه از نوع خزنده را توصیف نمود.

رپتایلین ها

موجودات بدون روح و بدون احساس که از انرژی منفی تغذیه می کنند.گونه آن ها به شکلی است که نمی توانند از خود انرژی مثبت بروز دهند.

آنوناکی را می بینید که به صورت واقعی جن ترسیم شده اند در کنار انسان.

شجره نامه آنوناکی

شما متوجه خواهید شد خدایی که در کتاب مقدس(مجموعه کتاب های یهود و مسیح) سخن گفته، در واقع خدایان مختلفی( آنوناکی) بودند.

عمرهای دراز سومریان

سومریان و پیش بینی آخرالزمان

اقوام و ادیان مختلف به پیش بینی آخرالزمان پرداخته اند. در اینجا می خواهیم ببینیم که آیا سومریان که قدیمی ترین تمدن شناخته شده روزی زمین را شکل دادند نیز در خصوص آخرالزمان

آنوناکی

آنانوکی ها

آنانوکی ها چند هزار سال پیش درطی اعصار مختلف بعداز اینکه به مردمان سیاره زمین علوم گوناگون ازجمله کشاورزی و گله داری و صنعت و غیره را آموختند، از زمین رفتند

بیگانگان: دوست

نژاد بیگانگان

از نظر ژنتیکی شبیه انسان زمینی هستند. قد بین ۱۵۰ تا ۱۶۵ سانتی متر پوست روشن و موهای روشن دارند.برخی از آنها توسط فضاییهای نوع گری Grey ربوده شده و به عنوان نمونه آزمایش یا خدمتکار استفاده می شوند.