دسته: بیگانگان باستانی

نقشه آفریدگار

راز نقشه آفریدگار

نقشه آفریدگار یک صنایع دستی کشف شده در ناحیه آرال در روسیه است که به واقع دانشمندان را در بهت و حیرت و سردرگمی نگه داشته