دسته: بیگانگان باستانی

بیگانگان باستانی

شهرهایی در آسمان ؟

در متون قدیمی هندو،ماهاباراتا مربوط به هزاران سال پیش ،چیزهای عجیبی نوشته شده است.این که در زمانی در مدار