دسته: دانستنی های فرازمینی ها

بشقاب پرنده به دنبال بارهای الکتریکی می گردد

اول از همه ما در این مقاله علمی شما را با صاعقه یاتخلیه بار اکترونیکی و چگونگی پدیدار شدن وقدرت اش آشنا میکنیم و به مبحث اصلی رابطه صاعقه ها با سفینه های فضایی می پردازیم