پ پ

دسته: قاتلین و مقتولین

روش های اعدام، اتاق گاز

قوانین برای کنترل و مجازات افراد خاطی در نظر گرفته شده اند، هر جرمی مجازاتی دارد اما سنگین ترین مجازات جان فرد خاطی است،

هیولای مافیا

در میان اعضای گروه های مافیایی دهه های ۷۰-۸۰ شخصی ظهور کرد که تا همین امروز او را به عنوان حرفه ای ترین قاتل تمام تاریخ میشناسند،