دسته: متافیزیک

ورزشی برای چاکراها و فواید سوخ آسانا

ارتعاشات مغزی

بدن انسان از پنجاه تریلیون سلول ساخته شده است و سلولها زنده اند، پس شما یک فرد نیستید، یک اجتماع هستید و هرسلول درونش ولتاژ منفی و بیرونش ولتاژ مثبت دارد

کارما یوگا

روشهای انرژی درمانی

هر‌ بیماری ابتدا از به هم‌ریختگی یا انسداد یک‌چاکرا شروع میشه و به وجود میاد زیرا وقتی چاکرایی دچار اختلال یا انسداد انرژی بشه به دلیل نرسیدن انرژی لازم به اون قسمت بدن

رویا

بابلی ها اعتقاد داشتند که هر رویداد و اتفاقی در یک قسمت از جهان یا کیهان، نشان دهنده رویداد و پیشامد واقعه ای در قسمت دیگر جهان است.

چشم سوم

آجنا چاکرا چاکرای چشم سوم ، چشم خرد ، چشم درون یا چاکرای فرمان

يوگا

یوگی کیست ؟

یوگى کسى است که وجود خود را فتح کند. کسى که آرامش درونى او را، سرما و گرما، اندوه و شادى، احترام و توهین نتواند برهم زند، کسى که هستى اش