دسته: متافیزیک

کارما یوگا

روشهای انرژی درمانی

هر‌ بیماری ابتدا از به هم‌ریختگی یا انسداد یک‌چاکرا شروع میشه و به وجود میاد زیرا وقتی چاکرایی دچار اختلال یا انسداد انرژی بشه به دلیل نرسیدن انرژی لازم به اون قسمت بدن

رویا

بابلی ها اعتقاد داشتند که هر رویداد و اتفاقی در یک قسمت از جهان یا کیهان، نشان دهنده رویداد و پیشامد واقعه ای در قسمت دیگر جهان است.

چشم سوم

آجنا چاکرا چاکرای چشم سوم ، چشم خرد ، چشم درون یا چاکرای فرمان

يوگا

یوگی کیست ؟

یوگى کسى است که وجود خود را فتح کند. کسى که آرامش درونى او را، سرما و گرما، اندوه و شادى، احترام و توهین نتواند برهم زند، کسى که هستى اش

ماتریکس

ماتریکس چیست

برای سال ها هر بار که خواسته ام که مفهوم ماتریکس را به مخاطب برسانم از این ماجرا استفاده کرده ام. ماجرایی که باور کردن یا نکردن آن به اختیار شماست.