دسته: متافیزیک

فرشتگان

 فرشته نگهبان منادل 

ِمنادل (مِ نا دل): منادل یکی از هفتاد و دو 

شیمهامپرز  است ، گروهی از فرشتگان که نامهای مختلف خدا را بر دوش  خود دارند

فرشتگان

فرشتگان نگهبان

 در مقایسه با فرشته های نگهبان، فرشته های مقرب، بسیار بزرگ و قوی هستند و صدایی بلند دارند، اما بسیار مهربان هستند.

ونوس. آفرودیته

فرشتگان در قالب انسان

فرشتگان همواره به شکلی قابل پذیرش و به بهترین وجه بر شما ظاهر می شوند. بعضی موارد آن ها به شکل انسان بر افراد ظاهر شده اند تا کمک کنند،

سخن گفتن با فرشته شخص دیگر

بدون هیچ قضاوتی در کنارتان حضور دارند و شما را می بینند که چگونه تصمیم های نادرستی می گیرید، با دیگران نزاع می کنید و بعضی زوایای زندگیتان را خراب می کنید.

عدد

دانش اعداد فرشتگان

۱۱۱- افکار خود را به دقت بازبینی کنیدو مطمئن شوید که تنها به آن چیزهایی که می خواهید فکر می کنید نه به آن چیزهایی که نمی خواهید. این توالی اعداد نشانه آن است

فرشته

خصوصیات فرشته روز یکشنبه

ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺎﮐﯽﻫﺎ، ﻣﯿﮑﺎﯾﯿﻞ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﺠﺰﻩﺁﺳﺎﯾﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ،

آیا با کارهای ساده هم میتوان وزن کم کرد؟

مراقبه قدرتمند پاکسازی سطل فرشته

این مراقبه ی عالی برای هر زمانی که در مورد هر یک از چالش های زندگی احساس نگرانی می کنی به کارت میاد.

نمک

آب نمک درمانی

انرژی های منفی و ارتعاشات مخرب و موجودات متافیزیکی و غیر ارگانیک بر مردم اثر می گذارند وبه دلیل انرژی سیاهی که دارند، موجب پریشانی آنها میشوند. 

ذهن

توهم

واقعیتی که از خلال فیلترهای خودساخته به آن می نگرید، با عقاید، ساختارها، تابوها و محدودیت هایی که در ذهن تان حک شده اند و شما آنها را به عنوان حقیقت پذیرفته اید.

جفت روحی

‍ چرا ما به طور ناخودآگاه به انجام اعمال منفی و گناه تمایل داریم؟

بدن ما، بدن گناه است، چرا که پدر و مادر ما، آن را به وسیله شهوت ساخته اند. آن را به وسیله دفع منی و اعمال شهوانی ساخته اند. به همین خاطر، بدن فیزیکی ما به صورت ناخودآگاه به ایگوها و اعمال منفی گرایش دارد.