پ پ

دسته: صنایع هوایی

داده‌های کاسینی، دیدگاه ما درباره‌ی شکل‌گیری منظومه‌ی شمسی را تغییر داد

داده‌های جدید نشان می‌دهد که هلیوسفر، حباب مرتبط با تأثیرات مغناطیسی خورشید که اطراف منظومه‌ی شمسی را احاطه کرده است،