پ پ

دسته: اخبار و دانستنی های کره ماه

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﻧﺎﺳﺎ

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﻧﺎﺳﺎ : ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﻫﯿﭻ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ؟

شکل ماه

ماه گرد یا کروی نیست و در واقع به شکل یک تخم مرغ است. بنابراین هسته ماه دقیقا در مرکز هندسی آن قرار ندارد،

ﺧﺎﮎ ﻣﺎﻩ ۲۰۲۰ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ !

ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺣﻔﺎﺭﯼ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ۲۰۲۰ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﺎﮎ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ .