نامنامه پادشاهان سومر، واقعیتی افسانه ای

الواح سومری

الواح سومری

در روزهای اخیر مطالبی در مورد سومریان و خدایان فرازمینی نوشتیم. برای آشنایی و درک بهتر این مطلب پیشنهاد میشود مطالب قبلی را بخوانید.

سومریان ساکنان بین النهرین مرکزی و جنوبی بودند و بین چهار هزار سال تا دو هزار سال قبل از میلاد زندگی میکردند.

همانطور که از الواح کشف شده از سومریها بر میآید داستانهایی در مورد خدایانی فرازمینی به نام آنوناکی نقل شده که نشان دهنده سفر تمدنی بیگانه در پانصد هزار سال پیش به زمین است. این تمدن از سیاره ای بنام نیبیرو که خارج از منظومه شمسی بوده برای مقاصدی غارتگرانه به زمین آمدند …

در ادامه این بررسیها به مکعبی مستطیل شکل میرسیم که از سومریان به یادگار مانده و نوشته های رویش داستانی عجیب را روایت میکنند که بی ارتباط با آنوناکی ها و فرازمینیان نیست.

نام این شیء گلی؛ نامنامه پادشاهان است، که روی آن اسامی پادشاهان از آغاز تاریخ روی آن نوشته شده است.

نامنامه ی پادشاهان سومری

در دوره ی نخستین سلسله ی پادشاهی در “ایسین” شهر سلطنتی باستانی در جنوب بابل نامنامه ی پادشاهان تهیه شده است که رونگاری هایی از آن به دست “بروسوس” که کاهنی بابلی بود در قرن چهارم یا سوم قبل از میلاد افتاد و وی آنها را به زبان یونانی ترجمه کرد.

در سال ۱۹۳۲ سومر شناسان دچار شگفتی و حیرت بسیار گشتند. اصل”نامنامه ی پادشاهان” در خسرو آباد عراق در نزدیکی شهر موصل در دره ی دجله کشف گردید. حال پژوهشگران اسامی و تاریخ های اصلی را در اختیار داشتند.

کهن ترین و مهم ترین فهرست ارزشمند باستانی با نام ” نامنامه ی پادشاهان بابل باستان / و.ب. ۴۴۴″ در فهرست اثار باستانی به ثبت رسیده است.

این نامنامه بر روی قطعه ای به ارتفاع ۵/۲۰ سانتی متر که به خوبی فهرست پادشاهان اصلی اسرار آمیز را از زمان پیدایش انسان در سطوح جانبی خود جا داده است، حک شده است.

ادامه ی ان به نام” نامنامه ی پادشاهان بابل آ”مشهور است. قسمت نخست ان که اسامی و تاریخ نخستین سلسله است ناخواناست.

“نامنامه ی پادشاهان ب”مملو از سوراخ و شکاف است. این فهرست، شامل اسامی پادشهان سلسله ی بابل (۱۵۳۰ قبل از میلاد – ۱۸۳۰ قبل از میلاد)است. بنابراین ما تا انجا که میتوانیم این نامنامه را بخوانیم، اسامی حاکمان سومری و بابلی و تاریخ انها و مدت حکومتشان را اختیار داریم.

براساس سند “و.ب,۴۴۴” نخستین ده پادشاه از زمان پیدایش تا توفان بزرگ، مجموعا ۴۵۶۰۰۰ سال حکومت کردند. اگر شما هم تعجب کردید باید بگویم اشتباه تایپی نبوده بلکه طبق نوشته های روی این لوح مستطیل شکل چهار صدو پنجاه و شش هزار سال مدت پادشاهی ده حاکم افسانه ای بوده که بی ارتباط با آنوناکی ها نیستند.

سومری ها نوشته اند شاهانشان از آسمان میامدند و بر زمین حکومت میکردند و هر کدام دورانی بسیار طولانی عمر میکردند.

نوشته ها روایت دارند که: پس از توفان بزرگ “پادشاهان دوباره از آسمان به زمین آمد”. ۲۳ پادشاه که پس از توفان پادشاهی کردند، مجموعا ۲۴۵۱۰ سال وسه ماه سه و نیم روز حکومت کردند.

ترجمه نامنامه پادشاهان سومری اینگونه است:

وقتی پادشاهی از آسمان آمد، سلطنت در ” اریدو” بود.

* “آلولیم” پادشاه “اریدو” بود، او ۲۸۸۰۰ سال حکومت کرد.

* “آلالگار” ۳۶۰۰۰ سال حکومت کرد.

* دو پادشاه ۶۴۸۰۰ سال حکومت کردند.

* در “بد بد تیبرا”، ” ان منلو آنا ” ۴۳۲۰۰ سال سلطنت کرد.

* “ان من گال آنا” ۲۸۸۰۰ سال حکومت کرد.

* “دوموزی” خدا که چوپان بود ۳۶۰۰۰ سال سلطنت کرد.

* سه پادشاه ۱۰۸۰۰۰ سال حکومت کردند.

* در “لاراک”، “ان زیب زی آنا” ۲۸۰۰۰ سال سلطنت کرد.

* یک پادشاه ۲۸۸۰۰ سال حکومت کرد.

* “ان من در آنا” که پادشاه “سیپار” بود، ۲۱۰۰۰ سال حکومت کرد.

* یک پادشاه ۲۱۰۰۰ سال سلطنت کرد.

* “اوبارتوتو ” در “شورو پاک” ۱۸۶۰۰ سال حکومت کرد.

* هشت پادشاه در پنج شهر ۲۴۱۲۰۰ سال سلطنت کردند.

آنگاه توفان آغاز شد.

پس از ان که توفان تمام شد، پادشاهی دوباره از اسمان فرود امد.

پادشاهی در “کیس” بود.

* پادشاه “کیس”، “گااور” بود که ۱۲۰۰ سال حکومت کرد.

* “گولا نیدابا آناپد ” ۹۶۰ سال حکومت کرد.

* “زوکاکیپ” ۹۰۰ سال حکومت کرد.

* (و پادشاهی) ۳۲۴ سال (سلطنت کرد.)

* “لوگال باندا” آسمانی یا همان “آتاب” ۶۰۰ سال حکومت کرد و پسر “آتاب” ۸۴۰ سال سلطنت کرد.

* “اتانا” چوپان که به آسمان رفت و آرامش را به کشور اورد، پادشاهی بود که ۱۵۶۰ سال حکومت کرد.

* “بالی ” پسر “اتانا” ۴۰۰ سال سلطنت کرد.

* “تیز کار” پسر “سامونگ” ۳۰۵ سال سلطنت کرد.

* “ایلتا سادوم” ۱۲۰۰ سال سلطنت کرد.

* “(مس) کیاگ گا(سر)” پسر خدای خورشید که کاهن اعظم و چوپان بود ۱۲۰۰ سال حکومت کرد.

* “دوموزی”خدا که ماهیگیر بود، در شهرش “کوآ”۱۰۰ سال سلطنت کرد.

* “گیل گمش”آسمانی که پدرش ” لیو دومون “، کاهن اعظم “کولاب” بود، ۱۲۶ سال حکومت کرد.

* “اور نونگال” پسر گیلگمش، ۳۰ سال حکومت کرد.

* “لاباسر”۹ سال حکومت کرد.

“نامنامه ی پادشاهان” همچنین فهرست خدایان بسیاری نیز می باشد. پادشاهانی که نه تنها به عنوان خدایان توسط سومریان پرستیده میشدند، بلکه به عنوان معلم نیز در بین شان شناخته میشدند.

“گیل گمش”، “اتانا” و “انکیدو”قهرمانان حماسه های معروفی هستند که نامشان شهرت بسیاری دارد. برخی از نام های نامنامه ی پادشاهان در کتیبه های گلی و الواح خشتی نیز یافت شده که این موضوع مدرکی بر هویت راستین نامنامه ی پادشاهان است و ثابت میکند اسامی پادشاهان ساخته و پرداخته ی ذهن تاریخ نگاران نیست. این پادشاهان روزگاری وجود داشته اندو نحوه ی حکومت انان در سرزمین ها و بر مردم شان در کتیبه ها ثبت شده است.

نظر ریچارد هنینگ

تاریخ پژوه فن آوری پروفسور “ریچارد هنینگ” معتقد است قسمت هایی از افسانه ی سومری “اتانا” ف داستان کهن ترین پرواز در جهان است، کتیبه ی این افسانه بین ۳۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد به خط میخی نوشته شده و بر روی برخی از مهره های استوانه ای، تصاویری مربوط به ان کشیده شده است. در حماسه ی سومری “گیل گمش” نیز سفر رویا گونه ی قهرمان به سکونتاه خدایان توصیف شده است.

افسانه های مربوط به سفرهای فضایی به خاور میانه محدود نشده اند. در حماسه های هندوستان، مانند “مهابهاراتا” و “رامایانا” نیز که بین قرن های ۴ تا ۳ قبل از میلاد نوشته شده اند، توصیفاتی این جنینی وجود دارد.

در افسانه های “اسکاندیناوی”(شمال اروپا) و متون سرخپوستان نیز چنین مطالبی دیده میشود.

داستان طومار لمک

عمرهای دراز سومریان

در طومار ” لمک” که در حدود ۲۰۰۰سال قدمت دارد و در سال۱۹۴۷ در غارهای طویل بحرالمیت کشف گردید، گفته شده “انلیل” خدای سومری که در “نیپور” حکومت میکرد دختر دوست داشتنی زمین ” نینلیل ” را بارور کرد و از او بچه ای یافت.

این نسل دورگه بسیار علاقه داشت تا مانند پدران خداگونه ی خود بشوند اما آنان بر خلاف پدرانشان، عادی و فنا پذیر بودند. این پسران به این اوضاع اعتراض داشتند و میخواستند دوران پادشاهی بلندی داشته باشند بنابر این …

این داستان طولانی است و برای خواندن آن به کتاب نشانه های خدایان نوشته اریک فون دانیکن رجوع شود.

اما سوالاتی در اینجا پیش می آید که آیا پسران خدایان یا پادشاهان داروهایی را میشناختند که روند کار سلول را کند کرده و زندگی را طولانی میکرده است؟ آیا این دارو ها عملکرد زیست – حیاتی را طولانی کرده و از ان مراقبت میکردند؟

اکسیر جاودانگی واقعا وجود داشته؟

موجودات حک شده در الواح سومری هیچ شباهتی به انسان ندارند

الواح سومری

اثبات زندگی ماورایی که بر سازه های دست بشر نشان داده شده است و در موزه عراق نگهداری میشود.

موزه ملی عراق در بغداد مجموعه ای دارد که شامل هنرها و دست ساخته هایی از سومریان، بابلی ها، آکادی ها، آشوریان و تمدن کلدانی است.
لوح نوشته هایی در این موزه نگهداری میشود که متعلق به سومری ها است.

مجموعه های از سنگ نوشته ها و الواح خط میخی از شهر اوروک که به سال ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ قبل از میلاد نسبت داده میشوند.

همچنین در بین این گنجینه چیزهایی وجود دارد که روی آن اشکال عجیبی حک شده است که تاریخی ما بین ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ قبل از میلاد برای آن تخمین زده شده است.

موجودات حک شده بر این الواح هیچ شباهتی به انسان ندارند، با چشمانی درشت، قامتی کشیده و دستانی مار مانند. این احتمال وجود دارد که این اشکال نمایانگر حضور موجودات فضایی در زمین در چند هزار سال پیش باشند.

با تمام این تفاسیر هنوز کسانی هستند که تمام این الواح و تصاویر و سنگ نوشته ها را انکار میکنند و همه را ناشی از تخیلات مردم باستان میدانند. نظر شما چیست؟

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. محمد۶۴ گفت:

    کاملا درست هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *