برچسب: آجنا چاکرا

چاکرا

صدای سوت در گوش

صدای سوت در گوش شما یعنی نیرویی سعی دارد درون وبیرون شما را به تعادل برساند.و این بار سنگین به دوش چاکرای آجنا است که این باز حالات مختلف قوی متوسط

ورزشی برای چاکراها و فواید سوخ آسانا

چشم سوم یا چشم درون چیست؟روش های پاکسازی و نشانه های فعال شدن آن

چشم سوم در واقع عضو مربوط چاکرای ششم به نام آجنا چاکرا است که با غده ی پینه آل یا صنوبری ارتباط دارد. با تمرین یوگا و مدیتیشن و عبادت میتوان این چاکرا را پاکسازی و انرژی را به آن رساند که موجب

۱۰راه برای رسوب زدایی از غده صنوبری که به گشودن چشم سوم کمک می کند

 چشم سوم یا آجنا چاکرا ، ششمین چاکرای اصلی در درون است. همان طور که جسم فیزیکی نیاز به نظافت و پاکسازی دارد، درون شما هم نیاز به پاکسازی و سم زدایی دارد. افکار و انرژی های منفی که

چشم سوم

آجنا چاکرا چاکرای چشم سوم ، چشم خرد ، چشم درون یا چاکرای فرمان