برچسب: ابزارهای شکنجه

ابزارهای شکنجه

شکنجه های وحشتناک قرون وسطی

 ابزار اعتراف گیری و مجازاتی ست که در دوران مختلف حیات بشریت مورد استفاده قرار می گرفته و عموما روش های زجر آور و بسیار دردناکی برای این اقدام به کار گرفته می شده است.