برچسب: افسانه یا واقعیت

قبیله دوگون( آیا رهبران دوگون ها از سیاره ای دیگر امده بودند؟)

دوگون ها قبیله ای هستند که در بخش اصلی ناحیه ی «بندیاگارا» و «دوانتزا» در مالی ، در غرب آفریقا ساکن شده اند.این منطقه از سه ناحیه ی زمین شناسی تشکیل شده است:قسمت هموار،قسمت صخره ای وقسمت مسطح.

لیلیث: دیو باستانی ،خدای تاریکی یا الهه نفسانی؟

برخی منابع او را به عنوان یک دیو توصیف می کنند ، در برخی دیگر به عنوان نمادی از  الهه های تاریکی است. لیلیت یکی از قدیمی ترین شیاطین زن در جهان است که ریشه های آن را می توان در حماسه معروف گیلگمش یافت ، اما در کتاب مقدس و تلمود نیز ذکر شده است.