برچسب: بیگ بنگ

انرژی منفی

انرژی منفی چیست و چرا میگوییم جهان از عدم شکل گرفته است؟

انرژی نیز مانند ماده از کوانتوم هایی تشکیل شده است که به ذرات ماده فرمیون و به ذرات انرژی(ذرات حامل نیرو) بوزون گوییم که فوتون نیز نوعی از بوزون است.

ذرّه ها و تکّه ها در فیزیک کوانتوم

بیست و چند قرن طول کشید تا به دنبال جا افتادن انقلاب صنعتی و شکوفائی رنسان، بشر توانست مرزها و پوسته اندیشه و تئوری دموکریت را در هم شکسته و آن را بسط بدهد.

پاد ماده ی طبیعی

تمام اتم های بدن ما بازمانده ی آن برخورد کیهانی ماده و پادماده هستند.

نابودی جهان

زمان پیش از بیگ بنگ هم وجود داشته است!

برپایه‌ی تفسیر ساده‌ای از نسبیت عام، شاید بتوانیم بگوییم که بیگ بنگ یا انفجار بزرگ، سرآغاز همه چیز در جهان هستی نبوده است.

خلا کوانتومی یا هیچ کوانتومی چیست؟

ﺩﺭ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﻣﯽ ، ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻼﺀ ، ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﯿﭻ ﺫﺭﻩﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ