برچسب: جمجمه های مرموز

شواهدی از اولین جراحی جمجمه در ۲۰۰۰ سال پیش!

شواهدی از اولین جراحی جمجمه در ۲۰۰۰ سال پیش!

تصور می‌شود که صفحه فلزی کاشته شده روی جمجمه یک جنگجوی پرویی در ۲۰۰۰ سال پیش اولین جراحی جمجمه در جهان باشد و گویا او پس از انجام این عمل زنده مانده است.

آیا جمجمه های پاراکاس شواهدی از وجود بیگانگان باستان هستند؟

آیا جمجمه های مرموز Paracas شواهد نهایی از بیگانگان باستان است که در گذشته های دور از زمین بازدید می کردند؟ چطور ممکن است که حجم جمجمه پاراکاس تا ۲۵ درصد بزرگتر و ۶۰ درصد سنگین تر از جمجمه های انسان معمولی باشد