برچسب: خدایان فرازمینی

عمرهای دراز سومریان

آنوناکی ها خدایان فرازمینی سومری ها!

قبلا به دنبال ردپای فرازمینی ها در تمدن ها باستانی آمریکا به نتایج ارزنده ای رسیدیم که دلالت بر وجود خدایان فرازمینی در تمدن های اینکاها، مایاها، و آزتک ها؛ داشتند.

آنوناکی ها

آنوناکی ها خدایان فرازمینی سومری ها!

قبلا به دنبال ردپای فرازمینی ها در تمدن باستانی آمریکا به نتایج ارزنده ای رسیدیم که دلالت بر وجود خدایان فرازمینی در تمدن های اینکاها، مایاها، و آزتک ها؛ داشتند.

الواح سومری

نامنامه پادشاهان سومر، واقعیتی افسانه ای

همانطور که از الواح کشف شده از سومریها بر میآید داستانهایی در مورد خدایانی فرازمینی به نام آنوناکی نقل شده که نشان دهنده سفر تمدنی بیگانه در پانصد هزار سال پیش به زمین است.

آیا آنوناکی ها خالق انسانند، یا سومریها خیال پرداز بوده اند؟

چندی پیش در برسیهایی در مورد متون و الواح بجا مانده از سومریان دریافتیم که آنها به خدایانی فرازمینی اعتقاد داشتند. و همچو تمدن های باستانی پیشرفته آمریکا ریشه خلق انسان را به فرازمینی ها نسبت داده اند.

آیا ما نوادگان آنوناکی هستیم؟

در بین نظریه پردازان فرازمینی، آنوناکی ها جایگاه ویژه ای دارند. تا جایی که برخی آنها را خدایان میدانند و خلقت بشر و تکاملش را به نوعی به آنها مرتبط میسازند.