برچسب: رسیدن به آرزوها

فاصله یک مشکل تا راه چاره آن

آرزوها

منشا آرزوهای ذهنی منیت و ایگو است این آرزوها نفسانی خودخواهانه، کم عمق، سطحی، زودگذر، ناپایدار و غیر حقیقی هستند معمولا با ناهماهنگی متجلی میشوند و اشتیاق و انگیزه کمی را در شما

آیا رسیدن به آرزوها در ۶۸ ثانیه ممکن است ؟

قانون جذب به ما می گوید رسیدن به آرزوها در ۶۸ ثانیه که در زندگی به همان چیزهایی می رسیم که بر روی آنها تمرکز می کنیم و به آن انرژی می دهیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم به هر چیزی که فکر کنیم در زندگی برایمان متجلی خواهد شد.

با تصویرسازی ذهنی به آرزوهایتان برسید

این باور که تصویرسازی ذهنی می‌تواند به شفای بیماری‌ها کمک کند، باوری بسیار قدیمی است. تصویرسازی تقریباً در همه فرهنگ‌های دنیا به عنوان یک ابزار درمانی مورد توجه بوده و در بسیاری از مذاهب نیز مطرح شده است.