برچسب: رفتار پرخاشگرانه

آموزش مذاکره کردن به کودکان

افسردگی کودکی

افسردگی کودکی، رفتارهایی مانند گوشه گیری، گریه کردن، اجتناب از تماس چشمی، شکایت های جسمانی، کم اشتهایی و حتی رفتار پرخاشگرانه و در برخی موارد خودکشی را شامل می شود.

آبرسانی به پوست

اثرات مثبت امگا۳ بر خلق و خو

تحقیقات جدید پژوهشگران به اهمیت رژیم غذایی غنی از اسیدهای چرب اُمگا ۳، برای داشتن یک زندگی سالم تاکید می کند.