برچسب: سازمان بهداشت جهانی

روایت جعلی رایج از علم و تاریخ – بخش سوم

روایت جعلی رایج از علم و تاریخ – بخش سوم

تجدید نظر طلبان دسته ای از تاریخ نگاران هستند که اسناد تاریخی, دیدگاه های تعصب آمیز یا پر شور, و انگیزه ها