برچسب: سخنرانی جذاب

سخنرانی تبلیغی

رفع اضطراب سخنرانی

معمولاً ﻫﻤﻪ ﮔﺎﻫﯽ از اﺿﻄﺮاب ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در زﻧﺪﮔﯽ رﻧﺞ ﺑﺮدﻩ اﯾﻢ، اﻣﺎ راﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺗﺮس وﺟﻮد دارد

اشتباه رایج در صحبت کردن

چگونه دیگران رامجذوب خودکنید

ما ۸ راه کار برای شما آماده کرده ایم تا در ۳۰ ثانیه، تمام آنچه را که هستید یا دارید بطور فوق العاده موثر ارایه کنید تا دیگران را مجذوب خود کنید.

۷ نکته طلایی برای اینکه سخنرانی بی‌نظیری داشته باشید

مذاکره یاسخنرانی تاثیرگذاروموفق

اکنون می خواهیم در این مورد صحبت کنم که هر زمانی در مواجهه با مخاطبان، چگونه باید خود را برای یک سخنرانی موفق آماده کنیم؟