برچسب: ضریب هوشی

چند کار خنگ کننده!

علاوه بر تغذیه و خوراکی مواردی هستند که اصلا به نظر نمی آیند ولی در هوش و کم و زیاد کردن حافظه تاثیر دارد. اینجا چند مورد را برایتان توضیح می دهیم. مثل اضافه وزن و یا نگرانی …

یوفو بر فراز مهر آباد

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟

ﺁﯼ ﮐﯿﻮ IQ ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ ﻋﺪﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻫﻮﺵ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻫﻮﺵ