برچسب: فعالیت جنسی

رابطه جنسی

دفعات مقاربت و اثرهای آن

تعداد دفعات مقاربت را نمی توان به صورت قطعی تعیین کرد و ترتیب معینی برای آن قایل شد. فعالیت جنسی در ازدواج تحت تاثیر قدرت و میل جنسی فردی و اوضاع و احوال خاص و نوع روابط زناشویی قرار دارد.