برچسب: محاسبه حجم

که در این رابطه، r شعاع کره و π عدد پی است.

حجم کره را حساب کنید

به منظور ترسیم یک کره، تنها به یک نقطه ثابت و فاصله نیاز داریم. در این صورت کره‌ای به شعاع r، با مرکز O قابل ترسیم است.

استوانه

محاسبه نمودن حجم یک استوانه

به طور ساده میتوان حجم را به صورت فضای اشغال شده به وسیله ی یک شیء سه بعدی تعریف نمود. اغلب اوقات، ما نیاز داریم تا بدانیم چه مقدار از یک ماده ی جامد، مایع و یا گاز را میتوان در درون یک محفظه جای داد. 

محاسبه حجم مکعب مستطیل

مکعب مستطیل، شکلی است که دارای ۶ وجه است. اما وجه‌های این جسم اندازه‌های متفاوتی دارند. در حقیقت یک مکعب مستطیل

چگونه حجم کره را حساب کنیم؟

چگونه حجم کره را حساب کنیم؟

کره یک جسم هندسی کاملاً گرد در فضای سه بعدی است. برای نمونه توپ یک کره‌ است. کره مانند دایره که در دو بعد است، در فضای سه بعدی یک کاملاً متقارن در گرداگرد