برچسب: مغز انیشتین

ذهن فرازمینی – برسی مغز البرت انیشتین

بخشی از آهیانه ممکنه که با این گونه افکار انتزاعی درگیر بوده باشه بنابراین، این واقعیت که ما با نوعی آناتومی غیر عادی در آهیانه مغز “آینشتاین” روبرو هستیم.

نوابغ و فرازمینی ها – ایا موجودات فرازمینی با البرت انیشتن ارتباط برقرار کردند

او به عنوان هوشمندترین مغز قرن بیستم شناخته شده است . سیستم مغزش به شکلی کاملاً متفاوت از مغز یک انسان معمولی بود.

مغز انیشتین

به هنگام مرگ انیشتین در در ۱۸ آوریل ۱۹۵۵ در پرینستون، این دکتر هاروی بود که در سمت پاتولوژیست، کالبد شکافی جسد وی را انجام داد.