برچسب: نمادی دو پهلو

نماد توییتر x

خود حروف و تمام نمادهای آن در پایه بخشی از هندسه مقدس هستند، اما از آنجایی که ما در یک دنیای وارونه زندگی می کنیم و توسط شیطان کنترل می شود، همه چیز وارونه شده است، و از زمان بابل و مصر باستان، حرف X در غیبت استفاده می شود.