برچسب: چارلز داروین

ژن های سرطانی

درمان و کنترل سرطان بر اساس نظریه تکاملی داروین

برای یافتن این که علت چیست که مبتلایان با تجویز درمان های گوناگون درمان نمی شوند، مقداری به عقب بر می گردیم و بر فرضیه تکاملی داروین مروری می کنیم تا شاید بر اساس نظریات تکاملی داروین بتوانیم