برچسب: کنفرانس

چگونه در کلاس کنفرانس بدهیم؟

چطور افکار منفی مانع ارائه یک کنفرانس خوب را از بین ببریم!

بسیاری از دانشجوها و یا اساتید هستند با آنکه بار علمی بسیاری دارند و کاملا به موضوع مسلط هستند اما زمان ارائه کنفرانس در سالن همایش دچار استرس می شوند و همه چیز به هم می ریزد.