برچسب: AIDS

ایدز

پیشداوری، سرزنش و لکه ننگ درباره مبتلایان به ایدز

بیشتر تبلیغاتی که توسط مبارزان اخلاقی برای کسانی که ترس ها و ناایمنی هایشان را بیرون می ریزند صورت گرفته افراد مبتلا به سندرم اکتسابی نقص ایمنی AIDS را به دو گروه گناهکار و بی گناه تقسیم کرده است.