تأثیر بوی گلاب بر زایمان

روش تهیه گلاب در خانه 

اکثر زنان درد شدید و غیرقابل تحمل زایمان را تجربه میکنند. امروزه به دلیل عوارض مادری و نوزادی داروهای ضددرد، توجه به روشهای غیردارویی و طب مکمل مانند رایحه درمانی جهت کاهش درد زایمان رو به افزایش است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رایحه درمانی با گلاب بر شدت درد زایمان زنان نخستزا انجام شده است.


این کارآزمایی بالینی بر روی ۸۰ زن نخستزا مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین اهواز در سال ۱۳۹۳ انجام گردید. نمونهها به صورت تصادفی به دو گروه مساوی کنترل و آزمون تقسیم شدند. در گروه آزمون استنشاق با گلاب در مرحله فعال زایمان انجام شد، درحالی که برای گروه کنترل اقدامات معمول صورت گرفت. شدت درد در دو ۸ – ۶ و ۱۰ -۸ ،۴ – گروه با استفاده از مقیاس دیداری درد یک بار قبل از مداخله و سه بار بعد از مداخله در دیلاتاسیونهای  مستقل تجزیه و تحلیل t سانتیمتر اندازهگیری شد. دادهها با استفاده از آزمون مجذور کای، آزمون دقیق فیشر و آزمون شد.
بعد از .(p=۰/ یافته ها: بین دو گروه آزمون و کنترل از نظر شدت درد قبل از مداخله اختلاف معنیداری وجود نداشت ( ۲۲۳از نظر آماری اختلاف (p=۰/ ۶ سانتیمتر ( ۳۰۰ – و در دیلاتاسیون ۸ (p=۰/ ۴ سانتیمتر ( ۳۱۲ – مداخله در دیلاتاسیون ۶این اختلاف معنیدار بود. (p=۰/ ۸ سانتیمتر ( ۰۲۳ – معنیداری بین دو گروه مشاهده نشد، اما در دیلاتاسیون ۱۰
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر میرسد رایحه درمانی با گلاب میتواند درد زایمان را کاهش دهد، اگرچه توصیه میشود مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *