دسته: محیط زیست

اُزون چیست؟

ازون گازی آبی‌رنگ با بوی تند است که یک مولکول از آن شامل سه اتم اکسیژن می‌باشد.