دسته: سفر در زمان

مسافر زمان که پس از ۷۴ سال برگشت در سن ۳۱سالگی درگذشت

داستان های مربوط به مسافران زمان قرنهاست که بر سر زیانهاست . یکی از بهترین این داستان ها , بسیاری از مردم از جمله پلیس نیویورک را متقاعد نمود که داستان مسافر زمان نه تنها افسانه نیست بلکه واقعیت دارد.

سفر در زمان

سه پژوهشگر اسکاتلندی با هدف درک بهتر مفهوم سفر در زمان دریافتند که سفر ذهنی انسان به گذشته و آینده سبب می شود که