پ پ

دسته: سفر در زمان

بازگشت به آینده

بازگشت به آینده “فرد آلن ولف” از دانشمندان فیزیک کوانتم نیز معتقد است زمان به شکل یک خیابان یک طرفه به نظر می آید که از گذشته به سوی حال در حرکت است

لغزش در زمان

تصویری که در بالا می بینید مشخص شده که ساختگی می باشد اما اتفاقاتی مشابه این تصویر در برهه های زمانی مختلف اتفاق افتاده اند

سفر به آینده

هر چه در فضا سریع تر حرکت کنید، زمان برایتان آهسته تر خواهد گذشت و هر چه در فضا کند تر حرکت کنید زمان سریع تر خواهد گذشت.

رازهای کیهان و هستی

آیا میدانید که اگر ما به ابعاد بالاتر دسترسی می داشتیم می توانستیم بطور همزمان گذشته،حال و آینده را ببینیم.

سفر در زمان ویمانا

متون کهن باستانی هندی مملو از اسرار می باشند، بطوریکه در برهه های زمانی مختلف بسیاری از دانشمندان و حتی سیاستمداران علاقه زیادی به مطالعه و تحقیق آنها نشان داده اند. .