دسته: سفر در زمان

رسیدن به تندی نور

براساس نسبیت، ماده و انرژی حالاتی از یکدیگرند و می توانند به یکدیگر تغییر فاز دهند. همچنین براساس نسبیت خاص آلبرت اینیشتین

سفر در زمان به گذشته

سفر در زمان به گذشته احتمالا ممکن نیست اما امکان ارسال پیغام به گذشته احتمالا امکان پذیر است و می تواند شکل واقعیت بخود بگیرد.

بازگشت به آینده

بازگشت به آینده “فرد آلن ولف” از دانشمندان فیزیک کوانتم نیز معتقد است زمان به شکل یک خیابان یک طرفه به نظر می آید که از گذشته به سوی حال در حرکت است

لغزش در زمان

تصویری که در بالا می بینید مشخص شده که ساختگی می باشد اما اتفاقاتی مشابه این تصویر در برهه های زمانی مختلف اتفاق افتاده اند

سفر به آینده

هر چه در فضا سریع تر حرکت کنید، زمان برایتان آهسته تر خواهد گذشت و هر چه در فضا کند تر حرکت کنید زمان سریع تر خواهد گذشت.

رازهای کیهان و هستی

آیا میدانید که اگر ما به ابعاد بالاتر دسترسی می داشتیم می توانستیم بطور همزمان گذشته،حال و آینده را ببینیم.