پ پ

دسته: سفر در زمان

سوار بر اتوبوس زمان

 بر اساس تئوری های نسبیت اینشتین، زمان به اندازه ای که ما فکر می کنیم، ثابت و پایدار نیست. به عنوان انسان، ما با

نازی ها و سایت های توسعه ماشین زمان و بشقاب پرنده

نازی ها و سایت های توسعه ماشین زمان و بشقاب پرنده

نازی ها و پایگاه ۲۱۱ در قطب جنوب، سایت های توسعه ماشین زمان و بشقاب پرنده در لهستان و سرنوشت هیتلر ؟ نظریه پردازان تئوری های توطئه معتقدند که در سال ۱۹۳۸ گروهی از...