دسته: سفر در زمان

نازی ها و سایت های توسعه ماشین زمان و بشقاب پرنده

نازی ها و سایت های توسعه ماشین زمان و بشقاب پرنده

نازی ها و پایگاه ۲۱۱ در قطب جنوب، سایت های توسعه ماشین زمان و بشقاب پرنده در لهستان و سرنوشت هیتلر ؟ نظریه پردازان تئوری های توطئه معتقدند که در سال ۱۹۳۸ گروهی از...

دنیای حلزونی

تفاوت دنیای حلزونی با دنیای ما

آیا میدانید که اگر ما به ابعاد بالاتر دسترسی می داشتیم می توانستیم بطور همزمان گذشته، حال و آینده را ببینیم . می توانستیم