رفع اضطراب سخنرانی

مهارت‌ سخنرانی

معمولاً ﻫﻤﻪ ﮔﺎﻫﯽ از اﺿﻄﺮاب ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در زﻧﺪﮔﯽ رﻧﺞ ﺑﺮدﻩ اﯾﻢ، اﻣﺎ راﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺗﺮس وﺟﻮد دارد

۱٫آﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺳﻄﻮﺣﯽ از اﺿﻄﺮاب را ﺗﺠﺮﺑﻪ .ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

۲٫زﻣﺎن را اﻧﺪازﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ.ﺟﺮﯾﺎن ﺧﯿﻠﯽ آرام ﻫﻢ اﺛﺮ ﺧﻮاب آﻟﻮد دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺮس ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ۱۲۰ ﺗﺎ ۱۵۰ ﮐﻠﻤﻪ در دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ.اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰۰ ﮐﻠﻤﻪ در دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻤﺎ آرام اﺳﺖ اﮔﺮ۱۶۰ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ

۳٫اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ.ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن ﻫﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪای ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﻋﺚ اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ و رﯾﻪ ﻫﺎ .ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ را آرام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

۴٫در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد آﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮی رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ.اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ .ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ دﻫﺪ

.۵٫دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺪا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد

.۶٫ﺑﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮑﺚ ﮐﻨﯿﺪ

،۷٫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ “اوم” ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *