مطالبی شگفت آور از کتاب ((کابالا )) از حیات بر روی سیارات دیگر

scroll3

100398171

در ودا های هند و ستان از سیارات مختلف سخن به میان آمده در  ((کاببالا  kabbala ))از سیارات مختلف و انسانهای ساکن آن بحث می شود .در این بخش آمده است:

آسمان اول:سا کنان و اهالی دنیای ((گه  Geh))با کاشت و بر داشت روز گار شان را می گذرانند و نیازشانرا رفع می نمایند. جهان آنها نیمه تاریک است اما از گندم وسایر حبو  بات محرومند. دنیای آنها دارای آب وخشک  است و حیوانات بزرگ در آن زندگی می کنند . آسمان دو م:سا کنان و اهالی دنیای ((نس زیا Nesziah  ))که از گونه موجودات صحرائی هستند . آنان نیز ازخار وخس و گیا هان تغذیه می کنند مو جودات کو ته قامت با بینی های بزرگ هستند که بجای دماغ از دو سوراخ  سر شان تنفس می نمایند فرامو ش کار بوده و کاری را که شروع  می کنندنمی دانند برای چه شرو ع  کرده اند و چه هدفی دارند.

دنیای اینها پراز نعمت و ثروت است.در آسمان این جهان یک خورشید سرخ  دیده میشود. آسمان سوم:سا کنان و اهالی دنیای ((آرکا  Arka  ))ساکنان این  دنیا نبایدچیزی بخورند که دیگران می خورند آنها دائما به آبهای زیر زمینی نظر دارند.آنها مردمان با انصافی هستند و بیش از دیگر مو جودات مو من هستند .آنه خیلی ثروتمند می باشند و دارای بنا های بسیار است ولی در دل خاک آنجا منابع زیادی نهفته است  ودر آسمان این  دنیا دوخورشیددیده میشود . آسمان چهارم:سا کنان و اهالی دنیای((ته بل Thebel))تمام احتیا جات خود را از آب تهیه می کنند  از تمام مو جودات ما فو ق ترند و دنیایشان به  مناطق مختلفی تقسیم شده.

 مر دم مناطق نیز با رنگ و قیا فه هایشان شنا خته می شوند  واز هم متمایز ند .این مردم می توانند مردگان خود رازنده کنند.  و دنیای اینها خیلی دور تر از خور شید شان است. آسمان پنجم:سا کنان و اهالی دنیای((ارض Erez)) از دنیای است که مر دمانش دارای قامت های بلند بوده ودو دست ودو پا دارند. هر نوع چیزی را می نو شند و می خورند به آنها آدم گفته می شودو وارثان آدم هستند . آسمان ششم:سا کنان و اهالی دنیای((آداماح  Adanah)) دنیائی است که ساکنان این سر زمین نیز شبیه آدم هستندو از بازماند گان آدم هستند . این گروه از افسردگی و  بی دلخوشی بودن زمین خسته شده و شکایت داشت. این گروه از دنیای عرض خسته و یا نا امید شده وبه این دنیا آمده اند اینها بر روی خاک کار کرده و گیا هان را پرو رش می دهند و نان وگوشت می خورند  گاهی غمگین و گاهی با هم می ستیزند.

در این دنیا رو ز ها طو لانی است دراین دنیا خورشید و ستا رگان دیده می شوند این دنیا چندین بار تو سط اهالی تبل مورد زیارت و بازدید قرار گرفته است. ولی پس از مدتی از فرامو ش کاری آنها رنجیده شده وبه همین جهت است که دیگر کسی به یاد ندارد که به این جهان باز گشته باشند . مردم این سیاره دو چار ضعف حا فظه شده و نمی دانند که از کجا آمده اند و چه کسانی هستند . آسمان هفتم:سا کنان و اهالی دنیای((عرقه)) چشم دارند و می بینند.

مو جوداتی هستند که بذر می کارند و گیا هان را پرورش می دهند و از آنها تغذیه می کنند.قیا فه هایشان از قیا فه های ما کاملا متفاوت است . هر زمان بخو اهند به دنیا های دیگر می تو انند سفر کنند و به تمامی زبا نهای دنیا های دیگر آشنائی دارند و قادر ند تکلم کنند . آنان از علم و دانش پیشرفته ای بر خوردارند وخورشید دنیای آنها خورشید دیگری (متفاوتی )است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید