پ پ

نویسنده: boshra

ظهور زمین نو پا

زمین معیار قابل حیات بودن نیست!!

ناسا با ارائه توضیحاتی در مورد کمربند حیات، قصد دارد تا اذهان عمومی را روشن کند و این نکته را یادآور شود که زمین تنها یکی از مدل‌های ممکن برای میزبانی حیات است.

“الکی”

کارهای بدون مطالعه و نقشه و اعمال ظاهری را که حقیقتی نداشته باشد “الکی” گویند. این اصطلاح در رابطه با دروغ و دروغگویی هم به کار برده می شود