دسته: فلسفه

فرق مذهب ژاپنی ها با مذاهب ابراهیمی

مذاهب ابراهیمی یهودی، مسیحی و مسلمان از سه رفتار مشابه پیروی می کنند۱- عضویت معتقدین در هر یک از آنها، انحصاری است.

علم ‌‌و ‌‌نابخردی

کار ‌‌یک ‌‌سودازده ‌‌با ‌‌کار ‌‌یک ‌‌دانشمند ‌‌تفاوت ‌‌بنیادینی ‌‌دارد. ‌‌ممکن ‌‌است ‌‌وجوه ‌‌مشترکی ‌‌میان ‌‌آن‌‌دو ‌‌باشد، ‌‌

کرت گودل، منطق دان عجیب!

یکی از شخصیت های بسیار مهم در تاریخ ریاضی و فلسفه و منطق گودل است، او با ضریب هوشی که در سال ۱۹۵۲ به میزان ۱۹۵ اندازه گیری شد