دسته: فلسفه

انسان و ماهیت جهان – بخش پنجم (پایانی)

جان استوارت میل (John Stuart Mill) معتقد بود که در واقع تصورات ما، همه آن چیزی است که میتوانیم بدانیم. ما این تصورت را در پی یکدیگر و به شیوه های ثابت میابیم و خیلی اوقات بطور منطقی

انسان و ماهیت جهان – بخش چهارم

لذا تمامی آنچه که داریم، توالی تصورات است. اینها ناشی از تاثرات هستند. از نظر او، مشاهده ی ترتیب و توالی یکسان رویدادها در دفعات بیشمار، به شکلی ویژه در کارکرد ذهن ما تاثیر می گذارد

رنه دکارت

انسان و ماهیت جهان – بخش سوم

نظریه دیگر می آموخت که چیزهای واقعی در جهان، اشیاء واقعی هستند که درک و تجربه می کنیم و کلی‌ها فقط اندیشه هایی در ذهن هستند. این نظریه و این روش پایه و اساس علم مدرن را تشکیل داد.

انسان و ماهیت جهان – بخش دوم

پیش از پرداختن به تفکرات ارسطو، نکته ای هست که حتما باید متذکر شد. فلسفه حاصل فکر و اندیشه است. اگر فکری فلسفی بود، دلیل بر عقلانی بودن آن فکر نیست. عقل در واقع کنترل و محدود کننده فکر است.

انسان و ماهیت جهان – بخش نخست

شاید اولین مسئله ای که انسان را درگیر خود کرده و همچنان می کند، این باشد که ماهیت جهان چیست؟ چگونه بوجود آمده؟ همیشه وجود داشته یا آن را خالقی خلق کرده است؟ از چه موادی ساخته شده؟ چگونه تغییر می کند و … .

فلسفه ی سومم

.”هر زمان که ذهن شاگرد گشوده باشد، آوای خرد برای پر کردن آن از راه خواهد رسید.”– سومم

منظور فرگه از اندیشه

به نظر فرگه اندیشه عینی است و بنابراین وجود آن وابسته ذهن یا آگاهی ذهنی افراد نیست. آنچه در این...

فلسفه ایزوتریکی قربانی کردن

فلسفه ایزوتریکی قربانی کردن هرچند ممکن است دور از ذهن و احتمالا بیرحمانه به نظر برسد، اما مادر زمین در زمان های خاصی، به خاطر اعمال سیاه انسانها و فعال شدن کارمای سیاره ای،

علم ریاضی

محاسبه اخلاق با ریاضیات!

تاکنون زیاد شنیده ایم که علم روانشناسی در زمینه خصوصیات اخلاقی می تواند پاسخ گو بوده و نظر مستدل و درستی بدهد. اما اکنون برای اولین بار می شنویم که علم ریاضی هم می تواند اخلاقیات را توصیف و اثبات کند.

شاه آرتور و دوازه شوالیه میزگرد

الهیات مسیحی ، فلسفه نیست

حدود هفتصد تا هزار سال از ۳۰۰۰ سال تاریخ ثبت شده فلسفه غرب را امروزه فلسفه قرون وسطی یا فلسفه سده های میانه اروپا مینامند