دسته: فلسفه

انسان و ماهیت جهان – بخش دوم

پیش از پرداختن به تفکرات ارسطو، نکته ای هست که حتما باید متذکر شد. فلسفه حاصل فکر و اندیشه است. اگر فکری فلسفی بود، دلیل بر عقلانی بودن آن فکر نیست. عقل در واقع کنترل و محدود کننده فکر است.

انسان و ماهیت جهان – بخش نخست

شاید اولین مسئله ای که انسان را درگیر خود کرده و همچنان می کند، این باشد که ماهیت جهان چیست؟ چگونه بوجود آمده؟ همیشه وجود داشته یا آن را خالقی خلق کرده است؟ از چه موادی ساخته شده؟ چگونه تغییر می کند و … .

فلسفه ی سومم

.”هر زمان که ذهن شاگرد گشوده باشد، آوای خرد برای پر کردن آن از راه خواهد رسید.”– سومم

منظور فرگه از اندیشه

به نظر فرگه اندیشه عینی است و بنابراین وجود آن وابسته ذهن یا آگاهی ذهنی افراد نیست. آنچه در این...

فلسفه ایزوتریکی قربانی کردن

فلسفه ایزوتریکی قربانی کردن هرچند ممکن است دور از ذهن و احتمالا بیرحمانه به نظر برسد، اما مادر زمین در زمان های خاصی، به خاطر اعمال سیاه انسانها و فعال شدن کارمای سیاره ای،

علم ریاضی

محاسبه اخلاق با ریاضیات!

تاکنون زیاد شنیده ایم که علم روانشناسی در زمینه خصوصیات اخلاقی می تواند پاسخ گو بوده و نظر مستدل و درستی بدهد. اما اکنون برای اولین بار می شنویم که علم ریاضی هم می تواند اخلاقیات را توصیف و اثبات کند.

شاه آرتور و دوازه شوالیه میزگرد

الهیات مسیحی ، فلسفه نیست

حدود هفتصد تا هزار سال از ۳۰۰۰ سال تاریخ ثبت شده فلسفه غرب را امروزه فلسفه قرون وسطی یا فلسفه سده های میانه اروپا مینامند

غیرطبقاتی ها به زبان الکن می پردازند

ویتگنشتاین(۱۹۵۱-۱۸۸۹)،متفکروریاضی دان اتریشی،فیلسوف زبان نیزاست،چون زبان مهمترین موضوع فلسفه لیبرال وبورژوازی درقرن ۲۰ بود.

نظریه “سقوط و زوال” مغرب زمین

یک قرن از انتشار کتاب “سقوط و زوال مغرب زمین” نوشته اسوالد اشپنگر، مورخ راستگرا و ناسیونالیست آلمانی گذشت