دسته: هنر

بهرام بیضایی

عیّار تنها (بهرام بیضایی)

چه سخت است از بیضایی گفتن و از بیضایی نوشتن. بزرگمردی که بیشترین مهر به خودش را در این می‌داند تا به یادش نیاوریم که او