دسته: هنر

گروه درویش خان

سرپرستِ گروه «درویش خان»

جاهد با برگزاری کنسرت هایی در قفقاز و آسیای میانه و در آینده یی نزدیک در اروپا، کوششی فراوان در شناساندن این بخش غنی

فیلم هالیودی ۳۰۰

۳۰۰

فیلم هالیودی ۳۰۰ در بدبینانه ترین نگاه، تهییج افکار عمومی ضد ایرانی جهانیان و آماده سازی آنها برای حمله ی نظامی به ایران است

۳۰۰ از پنج نگاه

۳۰۰ از پنج نگاه

فیلم هالیودی ۳۰۰ در بدبینانه ترین نگاه، تهییج افکار عمومی ضد ایرانی جهانیان و آماده سازی آنها برای حمله ی نظامی به ایران است و

اسلاوی ژیژک

۳۰۰ و اسلاوی ژیژک

یکی از فیلسوفانی است که در زمینه ی هنر _ خاصه سینما _ دیدگاه های فلسفی_ انتقادی  دارد و حتا خود او

تئودور آدورنو

آدورنو، یکی از اعضایِ مکتب فرانکفورت* در آلمانِ میانِ دو جنگ جهانی بود. او پیرو عقاید نئورمارکسیست** هایی بود که باور داشتند